Všeobecné povinnosti lekárnika
Lekárnik v službe zdraviu plní spoločenské poslanie. Vykonáva svoje povolanie v záujme ľudskosti a
života, v duchu úcty k človeku a ľudským právam. Svoju činnosť vykonáva s vedomím plnej
zodpovednosti voči svojmu stavu a povolaniu lekárnika v súlade s Ústavou Slovenskej republiky,
všeobecne záväznými právnymi predpismi a stavovskými predpismi. Vo svojom odbore sa celoživotne
vzdeláva. Prax lekárnika vykonáva s maximálnou zodpovednosťou v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami a v tomto duchu vedie aj svojich kolegov a podriadených zamestnancov. Musí sa vyvarovať
skutkov a činností, ktoré by, a to aj v prípadoch nesúvisiacich s výkonom praxe, mohli poškodiť
lekárnický stav a odbornú vážnosť svojho povolania. Lekárnik nesmie uzatvárať také právne vzťahy,
ktoré by umožňovali nepovolaným osobám prístup k liekom a manipuláciu s nimi. Nie je dovolené
zárobkové spolupodnikanie lekára a lekárnika pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a obmedzovanie
slobodného rozhodovania pacienta vo výbere lekárne. Lekárnik uznáva právo každého človeka na
slobodný výber lekárne.

Povinnosť mlčanlivosti lekárnika
Lekárnik je povinný, okrem zákonom ustanovených prípadov, zachovávať profesionálnu mlčanlivosť o
skutočnostiach zistených pri výkone povolania.

Odborná zodpovednosť lekárnika
Lekárnik vykonáva svoju profesiu osobne, za jej výkon je odborne a eticky zodpovedný. Je zodpovedný
aj za osobne nevykonanú prácu, ktorá sa uskutočnila pod jeho vedením alebo dohľadom. Výkon svojej
profesie nesmie za žiadnych okolností ani na okamih zveriť nekvalifikovanej osobe. Všetky ním
poskytované informácie musia byť pravdivé a presné a musia zodpovedať etike stavu. Lekárnik sa
musí venovať rovnakou mierou všetkým pacientom bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu,
vierovyznanie, politickú príslušnosť, spoločenské postavenie, morálnu či rozumovú povesť pacienta, a
to aj bez ohľadu na osobné pocity lekárnika. V záujme zdravia pacienta môže lekárnik odmietnuť výdaj
požadovaného lieku. Lekárnik sa svojou odbornou činnosťou podieľa na zvyšovaní zdravotnej osvety
občanov.

Vzťah lekárnika k pacientom a lekárom
Lekárnik zachováva korektný prístup k chorému a rešpektuje jeho dôstojnosť. Lekárnik nesmie zneužiť
stav pacienta vo svoj prospech. Lekárnik musí poskytnúť chorému v bezprostrednom ohrození života a
zdravia pomoc v rozsahu svojich možností a vedomostí. Lekárnik nesmie verejne posudzovať činnosť
lekára a narušiť tak dôveru v jeho činnosť a nesmie použiť inú osobu na usmernenie pacienta do svojej
lekárne.

Stavovské povinnosti lekárnika
Lekárnik je povinný aktívne sa zúčastňovať na činnosti Slovenskej lekárnickej komory na prospech a
zlepšovanie postavenia lekárnického stavu. Má zachovávať a chrániť duchovné tradície lekárenstva a
hmotné pamiatky dokumentujúce minulosť farmácie. Je povinný upozorňovať kolegov na dodržiavanie
zásad Etického kódexu lekárnika a oznamovať kontrolným orgánom komory jednotlivé prípady ich
porušovania. Etický kódex lekárnika je stavovským predpisom komory a jeho porušovanie podlieha
disciplinárnemu konaniu. Lekárnici sú povinní navzájom si pomáhať a podporovať sa, majú byť k sebe
korektní a lojálni. Svojím konaním si nesmú spôsobovať morálnu ujmu. Mladých kolegov vedú k úcte k
stavu a k profesii lekárnika.

 

Zdroj:

– Zákon 216/2002 Z.z. (bol nahradený zákonom 578/2004 Z.z.)

– Obrázok: Image courtesy of YaiSirichai/FreeDigitalPhotos.net

Etický kódex lekárnika