Európska komisia zavádza používanie spoločného loga, a umožní tak pacientom v EÚ identifikovať verejné lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, ktoré prevádzkujú tzv. internetový výdaj.

Informuje o tom Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Pacient bude mať takto možnosť overiť si legitimitu internetovej lekárne, resp. výdajne zdravotníckych pomôcok. Kliknutím na logo bude automaticky presmerovaný na webovú stránku liekovej agentúry daného členského štátu, na ktorej sa nachádza zoznam všetkých subjektov oprávnených ponúkať predaj liekov na diaľku. V zozname si pacient vyhľadá daný subjekt, aby sa ubezpečil, že uvedená lekáreň realizuje internetový výdaj v zmysle platných právnych predpisov, resp. povolenia. V prípade, že pacient danú lekáreň v zozname nenájde, odporúča sa nepokračovať ďalej v nákupe.

   Takto vyzerá spoločné logo používané v Slovenskej republike:


Zdroj:

ŠÚKL: Nové internetové logo zaručí bezpečnosť nákupu liekov cez internet. Dostupné na http://www.sukl.sk/sk/media/tlacove-spravy/nove-internetove-logo-zaruci-bezpecnost-nakupu-liekov-cez-internet?page_id=4061, 04/11/2015.

EMA: Buying medicines online. Dostupné na http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000630.jsp&mid=WC0b01ac05808fd210, 04/11/2015.

 

Nové spoločné logo pre internetové lekárne