Na internete sa nachádza množstvo informáciií o liekoch. Bohužiaľ, vo veľa prípadoch sú tieto informácie založené na čisto komerčnom základe, bez ohľadu na vedecké poznatky.  Na týchto stránkach Vám chceme poskytnúť relevantné liekové informácie, ktoré budú v čo najväčšej miere spĺňať požiadavky medicíny založenej na dôkazoch (EBM, Evidence Based Medicine). Veríme, že budú prínosom k bezpečnejšej a účinnejšej liekovej terapii. 

   Klinická farmácia je zdravotnícky odbor, súčasť farmácie, v ktorom farmaceuti poskytujú starostlivosť pacientom za účelom zlepšovania liekovej terapie, podpory zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie ochorení. V rámci  systému zdravotnej starostlivosti sú klinickí farmaceuti expertmi na terapeutické (liečebné) používanie liekov. Rutinne vykonávajú hodnotenie liekovej terapie, poskytujú odporúčania pre pacientov a ostatných zdravotníckych odborníkov. Klinickí farmaceuti sú primárnym zdrojom vedecky dôveryhodných informácií a rád, týkajúcich sa správneho, bezpečného a finančne efektívneho využitia liekov [1].


 

Zdroj: [1] American College of Clinical Pharmacy: The Definition of Clinical Pharmacy. Pharmacotherapy

         2008;28(6):816–817.

         Dostupné na http://www.accp.com/docs/positions/commentaries/Clinpharmdefnfinal.pdf, 04/07/2014.

Klinická farmácia