Liekový záznam pacienta je záznam, v ktorom sú uvedené všetky dôležité informácie o pacientovej farmakoterapii.

Lekárnik ho vypracuje podľa pacientovej zdravotnej dokumentácie a pokiaľ nájde nejakú nezrovnalosť (napr. interakciu liekov, duplikáciu terapie, nesprávne dávkovanie,…), tak na konci záznamu vyjadrí svoje stanovisko.

Liekový záznam obsahuje:

 • meno, dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje pacienta
 • alergie
 • meno, adresu a kontakt na pacientovho všeobecného lekára
 • meno, adresu a kontakt na lekárnika, ktorý liekový záznam vypracoval
 • dátum vytvorenia záznamu
 • obchodný názov lieku
 • generický názov liečiva
 • spôsob podania lieku
 • dávkovanie
 • dôvod užívania lieku
 • meno odporúčajúceho lekára (pokiaľ má daný liek aj preskripčné obmedzenie)
 • poznámku k danému lieku

Takýto dokument poskytuje niekoľko výhod:

 • pre pacienta je informáciou o správnej dávke, čase užitia, spôsobe užitia liekov a dôvode užívania liekov
 • pre lekára je prehľadným zdrojom informácií o pacientovej farmakoterapii
 • okrem obchodného názvu lieku je v ňom uvedený aj generický názov (názov účinnej látky), takže v prípade, keď pacient dostane rovnaký liek od iného výrobcu s iným názvom, podľa tohto záznamu vie, o aký liek sa jedná a znižuje sa tak riziko duplikácie liekovej terapie

Vzor liekového záznamu:

Liekový záznam pacienta